Dè cl70 k3 bị chủ trước sơn bạc dè phom đẹp ngay thẳng lên cho anh em nào cần ,dè chưa đồng nha anh em  chổ khoan lỗ gắn chắn bùn chủ trước chét keo ab nha 
Giá 2tr2