gl thùng để đồ kappa loại nhỏ có thể lắp Baga sau hoặc Chổ Baga sườn khoá còn xài tốt